refusionsopgørelsen

Refusionsopgørelsen – et vigtigt komponent i en bolighandel

Der er en række af praktiske omstændigheder i forbindelse med en bolighandel. Udover de vigtige dokumenter som blandt andet tæller købsaftalen, tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Et andet vigtigt komponent i en handel med fast ejendom er refusionsopgørelsen.

 

En refusionsopgørelse er i sin helhed en opgørelse af det økonomiske mellemværende mellem køber og sælger. Det er i en refusionsopgørelse, at man fastlægger de løbende udgifterne mellem sælger og køber. Køber har typisk betalt et acontobeløb forud for overtagelsen for blandt andet poster som varme og el. Ved en refusionsopgørelse sikrer man, at en part kun betaler for sin andel af forbruget af varme og el. En refusionsopgørelse foregår i praksis således, at man på overtagelsesdagen aflæser alle relevante målere, der fortæller om, hvad forbruget har været.

 

Det er selvfølgelig sælger, der skal bære alle udgifter forinden overtagelsesdagen, hvorefter køberen skal bære udgifterne.

 

Hvilke poster indeholder en refusionsopgørelse

 

Udover et væsentligt element som forbruget af vand, el og varme, indeholder refusionsopgørelsen også poster som ejendomsskatter. Er der lavet en ejerskifteforsikring, skal det også i refusionsopgørelsen fastlægges, hvordan betalingen herfor sker mellem parterne. Er der en grundejerforening eller ejerforening, der skal betales til, så anføres det ligeledes i refusionsopgørelsen. Findes der en installation som en olietank, skal der anføres, hvordan forbruget har været og hvem der hæfter for hvad.

 

Hvem udfærdiger refusionsopgørelsen?

 

I forbindelse med en bolighandel, er der ret frie rammer i forhold til fastlæggelsen af, hvem der står for hvad. Også hvad angår refusionsopgørelsen, er der aftalefrihed mellem parterne i forhold til, hvem der laver refusionsopgørelsen. Det mest almindelige er dog, at køber eller købers juridiske rådgiver forestår udfærdigelsen af købsaftalen. Hvem, der præcist står for udfærdigelsen, fremgår som oftest af købsaftalen. Ligesom det er tilfældet ved overtagelse af et lejemål, hvor der skal meldes fejl og mangler indenfor en given frist, så skal refusionsopgørelsen laves inden en given frist. Når refusionsopgørelsen er udfærdiget kan sælger og køber herefter afgøre, hvordan udgifterne skal afholdes og hvem der skal betale hvad.

 

Det kan på det kraftigste anbefales at få en juridisk ekspert til at forestå udfærdigelsen af refusionsopgørelsen, ligesom det også er en meget stor fordel at få en juridisk ekspert i ejendomsret til at gennemgå refusionsopgørelsen, såfremt den er udfærdiget af modparten. Hos Glitnr hjælper vi med alle aspekter vedrørende handel med fast ejendom, herunder udfærdigelse samt gennemgang af refusionsopgørelse.

 

De typiske ydelser, der efterspørges af vores kunder indenfor ejendomsret består i:

 

  • Rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejer- og andelsboliger
  • Gennemgang af købsaftale og tilstandsrapport
  • Udarbejdelse af købsaftale, skøde og refusionsopgørelse
  • Tinglysning af skøde
  • Rådgivning vedrørende finansiering/gældsovertagelse samt kontakt til bank/realkreditinstitut
  • Udarbejdelse og gennemgang af samejeoverenskomst

 

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Glitnr.com påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.

Martin Kleist

Martin er Community Manager hos Glitnr. Martin skriver indlæg om Glitnr samt relevante nyheder og kommentarer fra den juridiske rådgivningsbranche. Martin kan kontaktes direkte på mk@glitnr.com

Indhent Tilbud